Bitcoin Blockchain

Bitcoin Blockchain

ปัจจุบันมีสกุลเงินดิจิทัลมากมาย ยกตัวอย่างเช่น Bitcoin, Etherreum, Litecoin แต่ Bitcoin จะเป็นที่รู้จักกันและได้รับความนิยมมากกว่าเงินดิจทัลตัวอื่นๆ เนื่องจากเป็นเงินดิจิทัลสกุลแรกที่มีการพัฒนาขึ้นมาและมีราคาที่พุงขึ้นสูงที่สุด จึงทำสถาบันการเงินรายใหญ่หลายแห่งได้เริ่มพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลของตัวเองเพื่อใช้ในการทำธุรกรรมของธนาคาร เช่น Citi group และ MUFG ในขณะที่ภาครัฐก็มีแนวโน้มพัฒนาสกุลเงินของแต่ละประเทศเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้จ่ายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เช่น ญี่ปุ่น จีน และรัสเซีย

Bitcoin ranks #664 in the community leaderboard with total of 0 reputation points.User didn't write any article yet.

See all Authors