Click or drag to resize
SearchIndexerExecuteTask Method
Executes the search index task

Namespace: CMS.Search
Assembly: CMS.Search (in CMS.Search.dll) Version: 8.2.23
Syntax
C#
public virtual void ExecuteTask(
	SearchTaskInfo sti
)

Parameters

sti
Type: CMS.SearchSearchTaskInfo
Search task
See Also