Click or drag to resize
WebDAVHelperCreateMediaFileInfoFromAttachmentInfo Method
Creates media file info from attachment file info.

Namespace: CMS.WebDAV
Assembly: CMS.WebDAV (in CMS.WebDAV.dll) Version: 8.2.23
Syntax
C#
public static MediaFileInfo CreateMediaFileInfoFromAttachmentInfo(
	MediaFileInfo currentMediaFile,
	AttachmentInfo attachmentInfo
)

Parameters

currentMediaFile
Type: CMS.MediaLibraryMediaFileInfo
Current media file
attachmentInfo
Type: CMS.DocumentEngineAttachmentInfo
Attachment info

Return Value

Type: MediaFileInfo
New media file info
See Also